Skip links

Polityka RODO

Klauzula informacyjna o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych przez Prywatną Praktykę Lekarską Sławomir Pyziak.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sławomir Pyziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Prywatna Praktyka Lekarska Sławomir Pyziak”, adres ul. Traugutta 100/2, 50-420 Wrocław, tel. +48 574 149 449, adres e-mail: [email protected] z siedzibą ul. Na Dołach 3, 30-704 Kraków.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych o Twoim stanie zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi, w tym rejestrowania wizyt telefonicznie, online lub w siedzibie gabinetu, umożliwienia kontaktu z Tobą w celu przypomnienia o wizycie lub odwołania wizyty, a także w celu uzupełniania kart klienta – celem prowadzenie ewidencji przeprowadzonych zabiegów, jak również uzupełnienia formularzy pt. „Zgoda na zabieg”.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji ww. czynności. W przypadku ich niepodania, zamawiana przez Ciebie usługa nie zostanie wykonana.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – aż do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń – art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
 7. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Administratora, np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności gospodarczej, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe będą udostępnione innym odbiorcom danych, takim jak: podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi prawne, usługi hostingowe, usługi informatyczne (dostawcy usługi poczty elektronicznej) – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.
 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w RODO.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).